700 miljarder kronor ska användas till landets infrastruktur

Totalt satsas 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

• 125 miljarder kronor ska gå till drift och underhåll av statliga järnvägar.
• 164 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar.
• 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.

I de 12 miljarder kronor som är avsatta till stadsmiljöavtalen medfinansierar staten kommunala och regionala investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel.


Historisk satsning på järnvägen

– Vi gör nu den största järnvägssatsningen i modern tid, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet.
Det är också ett steg mot att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.
– Nu prioriteras äntligen de människor som reser klimatsmart, fler ska kunna pendla hållbart till jobbet genom den här satsningen, säger klimatminister Isabella Lövin.

 

148 miljarder till järnvägar

De utpekade investeringsobjekten för järnväg uppgår till totalt 148 miljarder kronor. Stora satsningar sker för att utveckla järnvägssystemet och öka kapaciteten. Under kommande tio år påbörjas Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Sydostlänken kan byggas ut och rustas upp mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Satsningarna utökas på dubbelspårsutbyggnaden längs Ostkustbanan, mellan Gävle och Kringlan, likaså på åtgärder för långa godståg.

Bland de större reinvesteringarna på järnväg finns Sävenäs rangerbangård i Göteborg och Getingmidjan i Stockholm. Åtgärder på Värmlandsbanan mellan Laxå och Kil samt på Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg.

 

Nya stambanor för höghastighetståg

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Det ska leda till korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. En utbyggnad ska ske i en takt som ekonomin tillåter och på ett kostnadseffektivt sätt.

I den nationella planen för 2018–2029 ingår sträckorna Järna-Linköping (Ostlänken), Lund-Hässleholm samt utöver Trafikverkets förslag även Göteborg-Borås med 3,7 miljarder kronor.

 

Drift och underhåll av vägar

För att säkra upp fungerande vägtransporter i hela landet och främja den regionala tillväxten har regeringen ökat anslaget till vägunderhåll. En viktig åtgärd kommer att vara fortsatta driftbidrag till enskilda vägar samt ökat anslag till bärighet och tjälsäkring som tryggar och förbättrar framkomligheten för den tyngre trafiken.

Större reinvesteringar och underhållsåtgärder på det statliga vägnätet är bland annat åtgärder på broar. På Ölandsbron, Tjörnbron, Skurubroarna i Nacka och bron över Kalix älv vid Kalix.

 

Ökad trafiksäkerhet

Mötesseparering på vägar med låg säkerhetsstandard syftar till att öka trafiksäkerheten. Större investeringar som ska förbättra säkerheten på det nationella vägnätet är mötesseparering av flertalet återstående sträckor på E4 mellan Hudiksvall och Luleå. På E20 mellan Örebro och Göteborg. Även flera delsträckor på E10 i Norrbotten omfattas.

 

Pengar till sjöfarten

Genom ökade anslag till sjöfarten flerdubblar regeringen satsningarna på investeringar i farleder och slussar jämfört med föregående plan. Det är bland annat pengar till den viktiga farledsfördjupningen in till Göteborgs hamn, likaså att färdigställa pågående arbete med slussarna i Södertälje och farleden i Mälaren samt en uppgradering av slussarna i Trollhättan. Förbättrade farleder till Luleå och mellan Landsort och Södertälje ska leda till sänkta transportkostnader, ökad sjösäkerhet och minskade utsläpp genom att de främjar en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

 

Fotograf Stefan Nilsson