Föreningen Sveriges Vägingenjörer

Föreningen Sveriges Vägingenjörer är en fack-, yrkes- och serviceorganisation för tekniker som arbetar med väghållning.
Vi är den enda förening som verkar uteslutande för den yrkeskår som ansvarar för broars, gators och vägars planering, byggande, drift och underhåll.

Detta är FSV
Föreningen Sveriges Vägingenjörer har ca 950 medlemmar. Majoriteten av oss arbetar med vägarnas byggande, drift och underhåll. Föreningens verksamhetsidé bygger på att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen. Grunden utgörs av den gemenskap som uppstår mellan människor som har jämförbara utbildningar och arbetsuppgifter.

Inom föreningens ram har vi nytta av att kunna utbyta erfarenheter och idéer. Vi diskuterar och tar initiativ till en fortsatt teknisk utveckling inom områden som yrkeskåren har gemensamt.

FSV har varit en aktiv och konstruktiv diskussionspartner till Trafikverket (tidigare Vägverket) under framväxten av det svenska vägnätet. FSV och föreningens medlemmar har därmed uppnått en respekterad position.

Enskilda medlemmar har nära till FSVs ledning och kan lätt påverka besluten. Det beror på att det finns en samhörighet och en utbredd gemenskap mellan medlemmarna och direkta och öppna kanaler till de personer som har förtroendeuppdrag.

FSVs högsta beslutande organ är föreningsstämman som sammanträder vart fjärde år. Stämman väljer styrelse och fastställer föreningens mål och inriktning. Mellan stämmorna är föreningsstyrelsen det verkställande organet.

Föreningen har regionala styrelser över hela landet. Ordförandena i dessa samlas till regelbundna ordförandekonferenser som är ett rådgivande organ till styrelsen.

FSV slår vakt om yrket
Föreningen Sveriges Vägingenjörer är först och främst en förening för ingenjörer och tekniker som har gemensamma intressen i yrket. Fördelen med att tillhöra en yrkesförening, som bevakar och slår vakt om de professionella förutsättningarna, är uppenbara.

• Som yrkesorienterad intresseorganisation kan vi koncentrera oss på att driva yrkesfrågor som utvecklar oss själva i jobbet, utan att behöva ta hänsyn till utbildningsbehov hos andra personalkategorier.

• En av de viktigaste uppgifterna för föreningen är att bevaka frågor om kompetensutveckling. FSV ser till att arbetsgivarna ger föreningens medlemmar möjlighet att skaffa sig den nödvändiga kunskap som gör att de kan följa den snabba tekniska utvecklingen.

• Som yrkesförening betonar vi teknikens och teknikerns roll i samhället. Inte minst viktigt är teknikerrollen när det gäller att bygga ut och underhålla sådana absoluta nyttigheter i infrastrukturen som gator och vägar.

• Inom föreningen har vi en samlad branschkunskap som är mycket värdefull för såväl beställare som utförare. Vi delar med oss av kunskapen till våra medlemmar.

• Vi har en egen tidning, Vägmästaren, som kommer ut fyra gånger om året. Tidningen berättar kunnigt och initierat om den spännande utveckling som sker inom väg- och järnvägssektorn.

• Vi är med och påverkar myndigheter genom att vara remissorgan. Föreningens företrädare är också remissinstans i sådana fackliga frågor som ska drivas genom de officiella fackliga kanaler via SACOs karteller i stat och kommuner eller via PTK på den privata sektor